Efendimizin yaptığı DUALAR

İsimli konu WH 'Dualar' kategorisinde, matematikçi63 üyesi tarafından 20 Ağustos 2009 tarihinde yazılmıştır. Konu Özeti: Efendimizin yaptığı DUALAR. - Sabah namazından sonra Besmele ile Fatiha[IMG] Ayetül Kürsi[IMG] İhlas[IMG] Felak ve Nas Surelerini okuyup şu duayı edip ulaşabildiğimiz her yerimize... Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar efendimizin Akşam ve Sabah Yaptığı Dualar - ...

 1. Sponsorlu Bağlantılar
  - Sabah namazından sonra Besmele ile FatihaEfendimizin yaptığı DUALAR Ayetül KürsiEfendimizin yaptığı DUALAR İhlasEfendimizin yaptığı DUALAR Felak ve Nas Surelerini okuyup şu duayı edip ulaşabildiğimiz her yerimize süreriz.


  Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir rahatsızlık duyduğunda ve her gece yatağına yatması esnasında FelakEfendimizin yaptığı DUALAR Nas ve İhlas surelerini okuyupEfendimizin yaptığı DUALAR ellerine üfleyerek başını ve yüzünden başlıyarak aşağıya doğru ellerinin yetiştiği her yerini sıvazlar ve bunu 3 defa tekrarlardı.


  Fatiha Suresi:

  E'ûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.
  Koğulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allâh'ın adıyla.

  * Elhamdü lillahi Rabbil âlemin.* Er'Rahmânir-Rahim. * Mâliki Yevmiddin * İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestein * İhdinas-sırâtal müstekim * Sıraatallezine en'amte aleyhim * Gayril mağdubi aleyhim ve led-dâllin * Amin.
  Anlamı: Bütün Hamdler (övgüler ve sükürler) âlemlerin Rabbi ALLAH'a dır. OEfendimizin yaptığı DUALAR rahmândır ve rahîmdir. OEfendimizin yaptığı DUALAR Ceza gününün sahibidir. ALLAH’ım ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım umarız. ALLAH’ım bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! (Dualarımızı kabul eyle ALLAH’ım)  Âyetel Kürsî:

  E'ûzü billâhi mineşşeytânirracîym. Bismillâhirrahmânirrahîym.
  Koğulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allâh'ın adıyla.

  Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel Hayyül KayyûmEfendimizin yaptığı DUALAR lâ te’huzühû sinetüv velâ nevmEfendimizin yaptığı DUALAR lehû mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Men zellezî yeşfe'u 'indehû illâ bi iznihEfendimizin yaptığı DUALAR Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehümEfendimizin yaptığı DUALAR velâ yühîtûne bi şey immin 'ilmihî illâ bimâ şâe. Vesi'a kürsiyyühüssemâvâti vel ard. Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel 'aliyyül 'azîym.


  Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O daima diridir (ezeli ve ebedidir - hayydır)Efendimizin yaptığı DUALAR bütün varlığın idaresini yürüten (bütün işleri düzenleyen - kayyum)dir. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? OEfendimizin yaptığı DUALAR kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) Onlar iseEfendimizin yaptığı DUALAR O'nun dilediği kadarından başka O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilmezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alırEfendimizin yaptığı DUALAR onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. OEfendimizin yaptığı DUALAR en yücedirEfendimizin yaptığı DUALAR en büyüktür.


  İhlas Sûresi:

  Okunuşu: Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

  Anlamı: (Ey Muhammed!) 1.De ki: OEfendimizin yaptığı DUALAR Allah birdir. 2.Allah samed’dir.(Herşey ona muhtaç olduğu haldeEfendimizin yaptığı DUALAR O hiçbirşeye muhtaç değildir) 3. OEfendimizin yaptığı DUALAR doğurmamış ve doğmamıştır. 4.Onun hiçbir dengi yoktur
  Felak Sûresi
  Okunuşu: Kul e'ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.
  Anlamı : (Ey Muhammed!) 1.De ki: "Sabahın Rabbine sığınırımEfendimizin yaptığı DUALAR 2.Yarattığı şeylerin şerrindenEfendimizin yaptığı DUALAR 3.Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrindenEfendimizin yaptığı DUALAR
  4.Ve düğümlere üfleyip büyü yapan üfürükçülerin şerrindenEfendimizin yaptığı DUALAR 5.Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!
  Nâs Sûresi
  Okunuşu: * Kul euuzü birabbinâs * Melikinnâs * İlâahinnâs * Min şerril vesvâsil hannâs * Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâs * Minel cinneti vennâs
  Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: İnsanların RabbineEfendimizin yaptığı DUALAR İnsanların yegane HükümdarınaEfendimizin yaptığı DUALAR İnsanların ilahına sığınırım. o sinsi şeytanın şerrindenEfendimizin yaptığı DUALAR o ki insanların kalplerine vesvese verirEfendimizin yaptığı DUALAR o şeytanEfendimizin yaptığı DUALAR cinlerden de olur insanlardan da.
  Hadîs-i serîflerde buyuruldu ki:

  “Her kimEfendimizin yaptığı DUALAR Vâkia sûresini her gece bir defa okumayi âdet haline getirirseEfendimizin yaptığı DUALAR ömründe fakirlik görmez.”

  “Vâkia sûresi zenginlik sûresidir. Onu okuyunuz ve kadinlariniza ve çocuklariniza ögretiniz.”


  Amenerrasulü (Bakara Suresinin son iki ayeti: 285.286)

  Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihi vel mü'minunEfendimizin yaptığı DUALAR küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusülihEfendimizin yaptığı DUALAR la nüferriku beyne ehadim mir rusülihEfendimizin yaptığı DUALAR ve kalu semi'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masiyr

  La yükellifüllahü nefsen illa vüs'ahaEfendimizin yaptığı DUALAR leha ma kesebet ve aleyha mektesebetEfendimizin yaptığı DUALAR rabbena la tüahizna in nesina ev ahta'naEfendimizin yaptığı DUALAR rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablinaEfendimizin yaptığı DUALAR rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bihEfendimizin yaptığı DUALAR va'fü annaEfendimizin yaptığı DUALAR vağfir lenaEfendimizin yaptığı DUALAR verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirin

  PeygamberEfendimizin yaptığı DUALAR Rabbinden kendisine indirilene iman ettiEfendimizin yaptığı DUALAR mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’aEfendimizin yaptığı DUALAR meleklerineEfendimizin yaptığı DUALAR kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”

  AllahEfendimizin yaptığı DUALAR bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararınaEfendimizin yaptığı DUALAR kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! UnuturEfendimizin yaptığı DUALAR ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! BizeEfendimizin yaptığı DUALAR bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affetEfendimizin yaptığı DUALAR bizi bağışlaEfendimizin yaptığı DUALAR bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  SABAH NAMAZI DUASI


  Ya Rabbi okuduğum Fatiha ŞeriflerinEfendimizin yaptığı DUALAR Ayetel Kürsilerin ve ihlasEfendimizin yaptığı DUALAR felak ve nas surelerinin hürmetine hayatımıEfendimizin yaptığı DUALAR sıhhatimiEfendimizin yaptığı DUALAR sevdiklerimi ve bütün dünya varlığımı sana emanet ediyorum. Dünyadaki her türlü hayırlı işlerimin kapısını aç yarabbi.  Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar
  Sabahleyin Uykudan Kalkınca Okunacak Dua:

  Efendimizin yaptığı DUALAR

  Okunuşu: "Elhamdulillahillezi ehyana ba'de ma ematena ve ileyhi'n- nüşur."
  Anlamı: "Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah'a hamdolsun. (kıyamette) O'nun huzurunda toplanılacaktır." (Buhari: 11/96)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Her Sabah Okunacak Dua:


  Efendimizin yaptığı DUALAR
  Okunuşu: "Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur."
  Anlamı: "Allahım! Senin yardımınla sabaha girdikEfendimizin yaptığı DUALAR senin yardımınla akşama kavuştukEfendimizin yaptığı DUALAR senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır." (Ebu Davud: 5067)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Her Akşam Okunacak Dua:


  Efendimizin yaptığı DUALAR
  Okunuşu: "Allahumme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir."
  Anlamı: "Allahım! Senin yardımınla akşama girdikEfendimizin yaptığı DUALAR senin yardımınla sabaha kavuştukEfendimizin yaptığı DUALAR senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüş yalnız sanadır." (İbn MaceEfendimizin yaptığı DUALAR Dua: 14)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Şirkten Korunmak İçin (Sabah-Akşam) Okunacak Dua:


  Efendimizin yaptığı DUALAR
  Okunuşu: "Allahumme inni euzu bike min en uşrike bike şey'en ve ene a'lemu ve estağfiruke lima la a'lemu inneke ente allamulğuyubi."
  Anlamı: "Allahım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım.Bilmeyerek işlemiş olduğum(şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen bilirsin." (et-terğıb ve et-terhib: 1/76)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Yemekten Sonra Okunacak Dua:


  Efendimizin yaptığı DUALAR
  Okunuşu: "Elhamdulillahillezi et'amena ve segana ve cealena müslimin."
  Anlamı: "Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah'a hamd olsun." (Ebu DavudEfendimizin yaptığı DUALAR At'ime:15)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Elbise Giyerken Okunacak Dua:


  Efendimizin yaptığı DUALAR
  Okunuşu: "Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min ğayri havlin minni ve la guvvetin."
  Anlamı: "O Allah'a hamd olsun kiEfendimizin yaptığı DUALAR benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi." (TirmiziEfendimizin yaptığı DUALAR deavat: 107)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Camiye Girerken Okunacak Dua (sağ ayakla girilir):


  Efendimizin yaptığı DUALAR
  Okunuşu: "Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahummeğfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike."
  Anlamı: "Allah'ın adıylaEfendimizin yaptığı DUALAR Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım Efendimizin yaptığı DUALAR günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç." (MüslimEfendimizin yaptığı DUALAR müsafirin:68)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Camiden Çıkarken Okunacak Dua (sol ayakla çıkılır):  Efendimizin yaptığı DUALAR  Okunuşu: "Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahumme inni es'eluke min fedlikeEfendimizin yaptığı DUALAR allahumme e'sımni mineşşeytanirracim."
  Anlamı: "Allah'ın adıylaEfendimizin yaptığı DUALAR Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım Efendimizin yaptığı DUALAR Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. AllahımEfendimizin yaptığı DUALAR beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru." (BuhariEfendimizin yaptığı DUALAR teheccüd: 25)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Helaya Girerken Okunacak Dua (sol ayakla girilir):  Efendimizin yaptığı DUALAR  Okunuşu: "Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi."
  Anlamı: "Allah'ın adıylaEfendimizin yaptığı DUALAR AllahımEfendimizin yaptığı DUALAR her türlü pislikten ve pis olan şeylerden(erkek ve dişi şeytanların şerrinden) sana sığınırım." (İbni MaceEfendimizin yaptığı DUALAR Teharet: 9)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Heladan Çıkarken Okunacak Dua (sağ ayakla çıkılır):


  Efendimizin yaptığı DUALAR
  Okunuşu: "ĞufranekeEfendimizin yaptığı DUALAR Elhamdulillahillezi ezhebe annil eza ve afani."
  Anlamı: "(Allahım!) Senin mağfiretini dilerim.Benden eza veren şeyleri gideren ve bana afiyet veren Allah'a hamdolsun." (İbni MaceEfendimizin yaptığı DUALAR taharet:10)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Bir Meclisten (sohbet veya bir toplantıdan) Kalkarken Okunacak Dua:  Efendimizin yaptığı DUALAR  Okunuşu: "Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedu en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke."
  Anlamı: "Allah'ım! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederEfendimizin yaptığı DUALAR hamdimi sana takdim ederim. Senden başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum." (tirmiziEfendimizin yaptığı DUALAR deavat: 38)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Su İçtikten Sonra Okunacak Dua:  Efendimizin yaptığı DUALAR  Okunuşu: "Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yec'alhu milhen ucacen bizunubina."
  Anlamı: "Bize tatlı soğuk su içiren ve günahlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah'a hamd olsun." (Ebu Nuaym)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Aynaya Bakarken Okunacak Dua:


  Efendimizin yaptığı DUALAR
  Okunuşu: "Elhamdulillahi Allahumme kema hassente halgi fehassin hulugi."
  Anlamı: "Allah'a hamdolsun. Allah'ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir." (İbnüs-sünniEfendimizin yaptığı DUALAR El- Ezkar: 270)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Aksırma Esnasında:


  Aksıran kimsenin; Efendimizin yaptığı DUALAR"Elhamdulilllah" "Allah'a hamd olsun" demesiEfendimizin yaptığı DUALAR o'nu işiten kimsenin de: Efendimizin yaptığı DUALAR "Yerhamukeallah" "Allah sana merhamet etsin" demesi gerekir. Aksıran kişiEfendimizin yaptığı DUALAR yanında "Yerhamukeallah" denildiğini duyunca: Efendimizin yaptığı DUALAR "Yehdina ve yehdikumullah " " Allah bize ve size hidayet versin". VeyaEfendimizin yaptığı DUALAR "Yehdikumullahu ve yuslihu balekum" "AllahEfendimizin yaptığı DUALAR sizi doğru yola yöneltsin ve işlerinizi düzeltsin" demelidir. (BuhariEfendimizin yaptığı DUALAR Edep: 125)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Vasıtaya Binerken Okunacak Dua:
  Önce besmele okunur; üç tekbir getirilir. Sonra:

  Efendimizin yaptığı DUALAR

  Okunuşu: "Subhanellezi sehharalena haza ve ma kunna lehu mugrinine ve inna ila rabbina lemungalibun."
  Anlamı: "Bunu bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı ne yücedir. O'nun ihsanı olmasaydı biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize döneceğiz." (Zuhruf Suresi 13-14)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Eve Girerken Okunacak Dua:  Efendimizin yaptığı DUALAR  Okunuşu: "Allahumme inni es'eluke hayral mevleci ve hayral mehraci bismillahi ve lecna ve bismillahi haranca va alallahi rabbina tevekkelna."
  Anlamı: "Allahım! Her giriş ve çıkışımda senden hayır diliyorum. Allah'ın adıyla evimize girerEfendimizin yaptığı DUALAR Allah'ın adıyla çıkarız ve Rabbimize dayanıp güveniriz." (Ebu DavudEfendimizin yaptığı DUALAR Edeb: 112)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Evden Çıkarken Okunacak Dua:
  Efendimizin yaptığı DUALAR


  Okunuşu: "Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim."
  Anlamı: "Allah'ın adını anarak (evimden çıkıyorum) benEfendimizin yaptığı DUALAR Allah'a dayanıp tevekkül ettim. (her türlü) kuvvet ve kudret ancak yüce Allah'ın yardımıyladır." (TirmiziEfendimizin yaptığı DUALAR deavat: 34)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Gece Uykudan Önce Okunacak Dua:  Efendimizin yaptığı DUALAR  Okunuşu: "Bismike Allahumme emutu ve ehya."
  Anlamı: "Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım) Allahım!" (BuhariEfendimizin yaptığı DUALAR Deavat: 7)
  A M İ N
  Sponsorlu Bağlantılar
  20 Ağustos 2009
  #1
soru sor